#2 Cách sử dụng loa bluetooth khi mới mua và một vài mẹo nhỏ

Open
opened 8 months ago by billierios · 0 comments
Loa bluetooth một trong số những thiết bị ngày càng được dùng phổ biến, vậy khi mới mua về sẽ dùng như thế nào và những lưu ý ra sao cùng tìm hiểu với mình nhé!
 
Các bước sử dụng loa Bluetooth đúng cách khi mới mua
 
Khi mua loa Bluetooth về, bạn cần hãy thực hiện những bước như sau để trước khi dùng:
 
Bước 1: Bật loa Bluetooth Tùy vào thiết kế mỗi loa Bluetooth mà nút Nguồn (hay nút On) sẽ nằm tại những vị trí khác nhau.
 
Bước 2: Nhấn nút mang ký hiệu Bluetooth trên loa để có thể phát tín hiệu..
 
 
Cách dùng loa bluetooth đúng cách bạn nên biết
 
Bước 3: Mở tính năng Bluetooth trên điện thoại của bạn qua phím tắt bằng cách đơn giản mở bảng điều khiển (vuốt từ trên xuống hay ở dưới lên), hoặc bạn có thể vào mục Cài đặt sau đó Chọn bật Bluetooth.
 
Bước 4: Điện thoại của bạn lúc này sẽ tự động tìm kiếm những thiết bị tương thích, bạn cũng sẽ nhấn vào tên của loa Bluetooth cao cấp  của bạn cần kết nối. Trường hợp, nếu như kết nối thành công thì loa Bluetooth sẽ lập tức phát ra tiếng cũng như đèn không còn nhấp nháy. Trên thiết bị nguồn phát lúc này cũng sẽ hiển thị đã kết nối Bluetooth.
 
Bước 5: Giờ đây, bạn đã có thể mở ứng dụng, website nghe nhạc, xem phim ngay trên điện thoại, máy tính hay tivi,... của mình nhằm tận hưởng âm thanh sống động hơn thông qua loa Bluetooth.
 
⇨⇨⇨ Bài viết tham khảo:
 
 
 
Một vài lưu ý khi dùng loa Bluetooth
 
Nhằm đảm bảo cho việc thưởng thức những giai điệu âm nhạc được tốt hơn cũng như kéo dài tuổi thọ sản phẩm, bạn tốt nhất cần lưu ý một số vấn đề như sau trong quá trình sử dụng:
 
Không nên điều chỉnh loa Bluetooth hết công suất vì khi này màng loa vẫn còn cứng khi vừa mới mua về. Vì vậy, bạn tốt nhất chỉ nên điều chỉnh loa tại mức âm lượng từ 50 cho đến 60% nhằm giúp cho màng loa mềm dần. Cách này sẽ làm này sẽ giúp cho loa sẽ phát ra âm thanh hay hơn kể từ sau 1 tuần khi vừa mới mua loa dùng.
 
 
Dùng loa bluetooth đúng cách giúp tăng tuổi thọ
 
Khoảng sau 7 ngày sau khi dùng loa Bluetooth mới, bạn cũng có thể mở to hơn tuy nhiên hạn chế điều chỉnh đến mức 100% chính vì thói quen này sẽ khiến cho loa rất dễ bị rè.
 
Nếu như bạn đang có nhu cầu nghe nhạc cùng với âm lượng lớn thường xuyên, thì hãy cân nhắc đến việc chọn mua những chiếc loa có công suất đủ lớn nhằm tránh tình trạng hỏng loa do những hoạt động quá công suất nhé!
 
Với những thông tin như trên hy vọng 2momart đã giúp bạn chọn được chiếc  loa bluetooth giá tốt nhất tại website của chúng tôi bạn nhé. Hãy thường xuyên ghé thăm website để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nữa đấy.
<div> <em><strong>Loa bluetooth một trong số những thiết bị ng&agrave;y c&agrave;ng được d&ugrave;ng phổ biến, vậy khi mới mua về sẽ d&ugrave;ng như thế n&agrave;o v&agrave; những lưu &yacute; ra sao c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu với m&igrave;nh nh&eacute;!</strong></em></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>C&aacute;c bước sử dụng loa Bluetooth đ&uacute;ng c&aacute;ch khi mới mua</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Khi mua loa Bluetooth về, bạn cần h&atilde;y thực hiện những bước như sau để trước khi d&ugrave;ng:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bước 1: Bật&nbsp;<strong><a href="https://www.guilded.gg/Thiet-bi-dien-tu-thong-minh/overview/news/xypA8QjR" rel="dofollow">loa Bluetooth</a></strong>.&nbsp;<img src="https://i.imgur.com/1Ipv4ss.gif" />&nbsp;T&ugrave;y v&agrave;o thiết kế mỗi loa Bluetooth m&agrave; n&uacute;t Nguồn (hay n&uacute;t On) sẽ nằm tại những vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bước 2: Nhấn n&uacute;t mang k&yacute; hiệu Bluetooth tr&ecirc;n loa để c&oacute; thể ph&aacute;t t&iacute;n hiệu..</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img src="https://i.imgur.com/pOt21ip.jpeg" /></div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>C&aacute;ch d&ugrave;ng loa bluetooth đ&uacute;ng c&aacute;ch bạn n&ecirc;n biết</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Bước 3: Mở t&iacute;nh năng Bluetooth tr&ecirc;n điện thoại của bạn qua ph&iacute;m tắt bằng c&aacute;ch đơn giản mở bảng điều khiển (vuốt từ tr&ecirc;n xuống hay ở dưới l&ecirc;n), hoặc bạn c&oacute; thể v&agrave;o mục C&agrave;i đặt sau đ&oacute; Chọn bật Bluetooth.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bước 4: Điện thoại của bạn l&uacute;c n&agrave;y sẽ tự động t&igrave;m kiếm những thiết bị tương th&iacute;ch, bạn cũng sẽ nhấn v&agrave;o t&ecirc;n của&nbsp;<strong><a href="https://baocantho.com.vn/nhung-tieu-chi-mua-loa-bluetooth-tot-nhat-ban-can-biet-a143811.html" rel="dofollow">loa Bluetooth cao cấp</a></strong>&nbsp;<img src="https://i.imgur.com/XiI1Rms.gif" />&nbsp;của bạn cần kết nối. Trường hợp, nếu như kết nối th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; loa Bluetooth sẽ lập tức ph&aacute;t ra tiếng cũng như đ&egrave;n kh&ocirc;ng c&ograve;n nhấp nh&aacute;y. Tr&ecirc;n thiết bị nguồn ph&aacute;t l&uacute;c n&agrave;y cũng sẽ hiển thị đ&atilde; kết nối Bluetooth.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Bước 5: Giờ đ&acirc;y, bạn đ&atilde; c&oacute; thể mở ứng dụng, website nghe nhạc, xem phim ngay tr&ecirc;n điện thoại, m&aacute;y t&iacute;nh hay tivi,... của m&igrave;nh nhằm tận hưởng &acirc;m thanh sống động hơn th&ocirc;ng qua loa Bluetooth.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>⇨⇨⇨ B&agrave;i viết tham khảo:</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><a href="https://knkusa.com/forums/users/doylecole/" rel="dofollow">M&aacute;ch bạn c&aacute;ch chọn mua loa bluetooth ch&iacute;nh h&atilde;ng c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde;i</a></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><a href="https://www.hollywoodfringe.org/users/160012" rel="dofollow">Một số n&uacute;t điều chỉnh tr&ecirc;n loa bluetooth cao cấp bạn n&ecirc;n biết qua</a></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Một v&agrave;i lưu &yacute; khi d&ugrave;ng loa Bluetooth</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> Nhằm đảm bảo cho việc thưởng thức những giai điệu &acirc;m nhạc được tốt hơn cũng như k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ sản phẩm, bạn tốt nhất cần lưu &yacute; một số vấn đề như sau trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng:</div> <div> &nbsp;</div> <div> Kh&ocirc;ng n&ecirc;n điều chỉnh loa Bluetooth hết c&ocirc;ng suất v&igrave; khi n&agrave;y m&agrave;ng loa vẫn c&ograve;n cứng khi vừa mới mua về. V&igrave; vậy, bạn tốt nhất chỉ n&ecirc;n điều chỉnh loa tại mức &acirc;m lượng từ 50 cho đến 60% nhằm gi&uacute;p cho m&agrave;ng loa mềm dần. C&aacute;ch n&agrave;y sẽ l&agrave;m n&agrave;y sẽ gi&uacute;p cho loa sẽ ph&aacute;t ra &acirc;m thanh hay hơn kể từ sau 1 tuần khi vừa mới mua loa d&ugrave;ng.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img src="https://i.imgur.com/Z76IpxP.jpeg" /></div> <div> &nbsp;</div> <div> <em>D&ugrave;ng loa bluetooth đ&uacute;ng c&aacute;ch gi&uacute;p tăng tuổi thọ</em></div> <div> &nbsp;</div> <div> Khoảng sau 7 ng&agrave;y sau khi d&ugrave;ng loa Bluetooth mới, bạn cũng c&oacute; thể mở to hơn tuy nhi&ecirc;n hạn chế điều chỉnh đến mức 100% ch&iacute;nh v&igrave; th&oacute;i quen n&agrave;y sẽ khiến cho loa rất dễ bị r&egrave;.</div> <div> &nbsp;</div> <div> Nếu như bạn đang c&oacute; nhu cầu nghe nhạc c&ugrave;ng với &acirc;m lượng lớn thường xuy&ecirc;n, th&igrave; h&atilde;y c&acirc;n nhắc đến việc chọn mua những chiếc loa c&oacute; c&ocirc;ng suất đủ lớn nhằm tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng hỏng loa do những hoạt động qu&aacute; c&ocirc;ng suất nh&eacute;!</div> <div> &nbsp;</div> <div> Với những th&ocirc;ng tin như tr&ecirc;n hy vọng 2momart đ&atilde; gi&uacute;p bạn chọn được chiếc&nbsp;<img src="https://i.imgur.com/xtfwu9c.gif" />&nbsp;<strong><a href="https://www.facebook.com/toploabluetoothchinhhang/" rel="dofollow">loa bluetooth gi&aacute; tốt</a></strong>&nbsp;nhất tại website của ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn nh&eacute;. H&atilde;y thường xuy&ecirc;n gh&eacute; thăm website để cập nhật th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch nữa đấy.</div>
Sign in to join this conversation.
No Label
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Due Date

No due date set.

Dependencies

This issue currently doesn't have any dependencies.

Loading…
Cancel
Save
There is no content yet.