hatuandat
  • https://vuahoachat.com/
  • N TUC BIEN HO CHO BAN THAN: "TOI, TOI CUNG KHONG PHAI CO Y.TOI CHI LA KHONG CAN THAN MA THOI.""CON KHONG MAU TOI GIUP TOI XU LY." CO UYEN GAN GIONG MOT TIENG.LA DAN ONG, AI CUNG KHONG THE CHIU DUNG DUOC CAI MU XANH TREN DINH DAU.HUONG CHI, NO
  • Joined on Aug 22, 2023